به گزارش پایگاه خبری طهران نو و به نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ابوالفضل شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاريخي شهر تهران در جلسه ارزیابی «طرح پیاده راه سازی تهران تاریخی» که به میزبانی اداره مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران و با حضور مهندس محمد شهرآبادی معاون شهرسازی منطقه ۱۱، مشاوران طرح و کارشناسان مربوطه برگزار شد،گفت: این ناحیه با برخورداري از یک شـــبکه پیاده راهی اشـــتراکی امن، ایمن و هم پیوند با مراکز تجاري، حکومتی، گردشـــگري و خدماتی، ضمن ارائه روایتی مناسب از تاریخ و فرهنگ تهران قدیم، محیطی مطلوب براي حضور شهروندان و گردشگران به وجود آورده است و ترکیب شبکه پیاده راهی با شبکۀ حمل و نقل همگانی و سایر شیوه ها و امکانات عبور و مرور، سبب شده است استفاده از خودروي شخصی در این محدوده کاهش یابد و رفت وآمد آسان، سریع، کم هزینه و پاك جایگزین آن شود.
وی افزود: بهره مندي هسته هاي سکونتی از کیفیت هاي محیطی مطلوب وتوسعه فعالیتهاي اقتصادي خرد، محله هاي این محدوده را به مکانهایی با پایداري اجتماعی بالا تبدیل نموده است، همچنین خروج تدریجی بورسهاي ناسازگار با کیفیت پیاده مداري و ورود فعالیتهاي خدماتی ـ رفاهی و اقتصادي پشتیبان گردشگري، شبکه اي از عرصه هاي عمومی و فضاهاي شهري سرزنده را به وجود آورده است که در کنار ارتباط مناسب با سایر مراکز شهري و فرا شهري؛ فضایی خاطره انگیز را براي زندگی، کار و گذران اوقات فراغت فراهم نموده است.
شادمهری با بیان این که ششمین مرحله از پروژه “بازنگري و اولویت بندي جهت اجراي طرح پیاده راه سازي تهران تاریخی (حصار ناصري)” به اجراي مدل، اعتبار سنجی و تحلیل نتایج تخصیص یافته است، خاطر نشان کرد: تلاش شده تا در هفت گام بیان شده، به این مهم پرداخته شود و در اولین گام از این مراحل، مدل شبیه سازي – بهینه سازي جریان پیاده و مدل شبیه سازي جریان سواره به صورت همزمان، به منظور بررسی تأثیرات شبکه سواره و پیاده بر یکدیگر اجرا می گردند و سپس مدلهاي سواره و پیاده اعتبارسنجی شده و آلترناتیوهاي خروجی هاي مدل پیاده راه سازي و ارتقاي پیاده مداري محدوده حصار ناصري ارائه می گردند.
وی افزود: در گام بعدي آلترناتیوهاي برتر مدل پیاده راه سازي و ارتقاي پیاده مداري محدوده حصار ناصري بر اساس تمامی کیفیت هاي محیطی و هزینه هاي ارتقا تحلیل می شوند و پس از آن برترین آلترناتیو مدل پیاده راه سازي و ارتقاي پیاده مداري انتخاب شده و نتایج خروجی هاي سه گانه مدلسازي مقایسه می گردند و در نهایت گذرهاي استراتژیک، مهم و کلیدي جهت تدوین برنامه اقدام انتخاب می شوند.
لزوم درنظرگیري همزمان مدلهاي سواره و پیاده
مدیر بافت و بناهای تاريخي شهر تهران با بیان این که شهر یک مجموعه پیچیده متشکل از سیستم هاي متعددي است که ارتباطات تنگاتنگ مابین آنها وجود دارد، افزود: با توجه به تأثیرگذاري و تأثیرپذیري این سیستمها از یکدیگر، هرگونه تحلیل و یا تغییر یک سیستم بدون درنظرگیري سایر عوامل دخیل در مجموعه شهري به طرحی با ریسک بالا و بدون تضمین موفقیت خواهد انجامید چرا که این نگاه جزیره اي در مدیریت شهري نتایج نامطلوبی را در سالیان اخیر به همراه داشته است.
وی در ادامه افزود: سیستم حمل ونقل یکی از سیستم هاي بسیار پیچیده شهري است که از زیر مجموعه هاي متعددي در حوزه عرضه و تقاضا تشکیل شده ا ست و شبکه معابر شهري یکی از جزءهاي بخش عرضه بوده که خود شامل شبکه معابر سواره و شبکه معابر پیاده است که علیرغم آن که اسکلتهاي این دو شبکه بسیار به هم نزدیک و گاهاً منطبق هستند، گرافهاي آنها تفاوتهاي بسیاري با یکدیگر دارند. به دلیل همین نزدیکی و تطابق مکانی، این دو شـبکه بسـیار بر یکدیگر تأثیرگذار هسـتند بنابراین در طرح حاضر بر اساس این الزام فنی، این دو شبکه به طور همزمان مورد تحلیل و طراحی قرار خواهند گرفت.

  • نویسنده : مهدی ثنایی
  • منبع خبر : پایگاه خبری طهران نو